Atrás · Actualidade · A guía de ECO · Subscrición · Contacto

O que se debe saber sobre os ERTEREDACCIÓN · PUBLICADO O 17 DE MARZO DE 2020 · (0)As medidas para frear o coronavirus están poñendo a proba a resistencia de moitas empresas. Coa implantación do estado de alerta e as restricións que conleva, moitos negocios tiveron que interromper a súa actividade e, para salvagardar o seu, algúns empresarios están utilizando mecanismos como os ERTE ou expedientes de regulación temporal de emprego.


Segundo explica Carlos Pavón Neira, socio director de Gaula Abogados e experto en dereito concursal e societario, os expedientes de regulación temporal de emprego, como o seu nome indica e a diferenza dos permanentes, permiten ás empresas adoptar medidas de forma temporal para salvagardar a propia existencia da empresa. Falamos de accións como a suspensión dos contratos de traballo ou de redución de xornada ata que se poida retomar con normalidade o desenvolvemento da actividade.

A regulación destas medidas recóllese no artigo 47 do Estatuto dos Traballadores e no Real Decreto 1483/2012. O primeiro regula a suspensión de contratos de traballo ou a redución de xornadas por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, mentres que o segundo contempla as suspensións ou reducións por causa de forza maior.

Que efectos ten?

A principal consecuencia é que o empresario deixa de aboar o salario correspondente polo tempo non traballado. “Na práctica estas medidas, que poden ser un salvavidas da actividade empresarial, teñen tamén un efecto negativo no tecido social que, se se alongase no tempo, sería necesario contemplar, pois o poder adquisitivo dos cidadáns se ve afectado”, opina o experto. Así, os empregados afectados por un ERTE poden pasar a situación de desemprego e cobrar a prestación que lles corresponda, ou a cobrar a parte proporcional do seu salario pola nova xornada laboral pactada. En ambos casos, os ingresos dunha parte da poboación descenderán. No caso de pasar ao paro, hai que ter en conta que non todo o mundo ten dereito a esta prestación.

Efectuar un ERTE só é posible tras unha negociación das condicións cos representantes dos traballadores, pero non é necesaria unha autorización por parte da autoridade laboral constatando a existencia dunha situación de forza maior.

Cando se pode iniciar?

Cabe imaxinar diferentes supostos que poderían xustificar que unha empresa poña en marcha un ERTE, ben sexa a través da súa cualificación como forza maior, ben como causa de orde organizativo, técnico ou produtivo. A normativa recolle no artigo 47 que se entenderá que concorren causas económicas cando dos resultados da empresa se desprenda unha situación económica negativa, en casos como a existencia de perdas actuais ou previstas, ou a diminución persistente do seu nivel de ingresos ordinarios ou vendas.

Enténdese que concorren causas técnicas cando se produzan cambios, entre outros no ámbito dos medios ou instrumentos de produción; causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal ou no modo de organizar a produción, e causas produtivas cando se produzan cambios, entre outros na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado.

Como se inicia o procedemento?

O procedemento, que será aplicable independentemente do número de traballadores da empresa e do número de afectados pola suspensión, iniciarase mediante comunicación á autoridade laboral competente e a apertura simultánea dun período de consultas cos representantes legais dos traballadores de duración non superior a quince días.

Igualmente, o contrato de traballo poderá ser suspendido por causa derivada de forza maior. Esta situación deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de traballadores afectados, en función do procedemento establecido ao efecto. A resolución ditarase, tras levarse a cabo as actuacións e informes indispensables, no prazo de cinco días dende a solicitude e deberá limitarse, no seu caso, a constatar a existencia da forza maior alegada pola empresa. A decisión producirá efectos dende a data do feito causante da forza maior. Na fase de consultas establécese a duración do ERTE, pois a lei non establece un período límite. Pódense encadear varios ERTE se a situación así o require e se cumpre coa legalidade.

Que é forza maior?

A xurisprudencia sinalou como elementos determinantes da forza maior a existencia dun acontecemento imprevisible e alleo á vontade do empresario que de forma inevitable incida sobre o desenvolvemento ou continuidade da actividade laboral. En definitiva, débese constatar que se dan circunstancias de imprevisibilidade, inevitabilidade, imposibilidade e relación causal derivada da forza maior.

“Na situación actual, aplicar un ERTE pode ser unha medida de protección que as empresas usen para asegurar a súa continuidade unha vez controlado o virus, pero é fundamental que o Goberno e os líderes europeos axuden a minimizar o impacto económico negativo que se está producindo. Ben sexa a través de axudas ás empresas para que non teñan que despedir traballadores ou incluso, no peor dos casos, pechar, ou ben para contrarrestar a perda de poder adquisitivo dos cidadáns”, engade Pavón.Comentar noticia
Enviar

Comentarios (0)